2016-11-17 09:25:09

Evlərdə elektrik işləri. Işıqlı mənzillər

İldən ilə çeşidi artan məişət texnikası mənzillərimizin elektrik quraşdırma işlərinə olan tələblərin daha da artmasına səbəb olur. Əvvəlki illərdən fərqli olaraq yüksək keyfiyyətə və texniki göstəricilərə malik olan elektrik materiallarının və avadanlıqlarının düzgün quraşdırılması mənzillərimizin işıqlı, rahat və ən əsası təhlükəsiz istifadə olunmasına zəmin yaradır.

Hər bir mənzildə elektrik quraşdırma işləri aparılarkən aşağıdakı şərtlərə əməl edilməlidir:

      1.Mənzilin elektrik təchizatının elektrik sxemi layihələndirilməlidir. Layihədə aşağıdakı şərtlər öz əksini tapmalıdır.

-Quraşdırılan və gələcəkdə quraşdırılması nəzərdə tutulan məişət elektrik avadanlıqlarının yerləşdidilməsi və tam siyahısı göstərilməlidir;

-Elektrik yükünün və sərf ediləcək elektrik gücünün hesabatı;

-İstifadə olunacaq məftil və kabellərin tipi, markası, en kəsiyi və miqdarı;

-Paylayıcı elektrik şitinin, elektrik açarlarının, elektrik rozetkalarının və elektrik birləşdirici qutuların yeri, tipi, markası və miqdarı;

-Elektrik işıqlanma qurğularının, çil-çıraqların və gizli işıqların yeri, tipi, markası və miqdarı.

      2.Mənzildə məftil və kabellərin açıq və ya gizli quraşdırma yolu ilə həyata keçirilməsi əvvəlcədən təyin edilməlidir.

      Açıq quraşdırma zamanı məftillər divarların səthi ilə xüsusi plastik kanallarda və ya plastik qutularda yerləşdirilir.

      Gizli quraşdırma zamanı məftillər suvaqaltı şırımlarda ya açıq şəkildə, ya da plastik büzmə boruların içərisində yerləşdirilir.

      Məftillərin quraşdırma işləri aparılarkən aşağıdakı tələbləri yerinə yetirmək lazımdır:

-Məftillər divarlarda düz xətt üzrə aparılaraq aşağı və ya yuxarı istiqamətlənməsi 90° bucaq altında olmalıdır;

-Məftillər çəkilərkən tavandan 150 mm aşağı, döşəmədən isə 200 mm yuxarı məsafələrdə olması məqsədə uyğundur;

-İşıqları idarə edən elektrik açarları qapı çərçivəsindən 100-150 mm məsafədə, döşəmədən 80 sm məsafədə quraşdırılmalıdır;

-Elektrik rozetkaları təyinatından asılı olaraq müxtəlif qaydalarda və hündürlüklərdə quraşdırılırlar. Stasionar(tərpənməz) məişət elektrik avadanlıqlarının elektrik rozetkaları həmin qurğuların birləşdirici məftillərinin rahat çata biləcəyi məsafədə adətən onların arxa və ya yan hissəsində görünməyən yerlərdə quraşdırılır. Bu tələb həmin avadanlıqların uzunmüddətli istismarı zamanı yerdəyişməsinin baş verməməsindən irəli gəlir. Müxtəlif qeyri-stasionar(mobil) avadanlıqları qoşmaq üçün istifadə olunan elektrik rozetkaları döşəmədən 1m hündürlükdə, istilik sistemlərindən kifayət qədər aralı, qapı və pəncərə çərçivələrindən ən azı 200mm aralı məsafələrdə quraşdırılır.

      3.Məftillərin tipinə,markasına və en kəsiyinə uyğun olaraq onların harada və hansı qurğuları qidalandırmaq üçün istifadə olunması dəqiq təyin edilməlidir. Məftillərlə quraşdırma işləri apararkən aşağıdakılara diqqət yetirmək lazımdır:

-Məftilləri qablaşdırmadan çıxarmazdan əvvəl hər iki sonluqla onun bütövlüyü ommetrlə(testerlə) yoxlanılır;

-Məftilin həqiqi en kəsiyinin onun qablaşdırmada göstərilən ölçüyə uyğun olmasının yoxlanması(məs: 2,5 mm2  en kəsiyə malik mis məftilin diametri 1,7 mm-dən aşağı olmamalıdır);

-Məftillərin birləşmələri elektrik qutularında xüsusi sıxaclarla aparılmalıdır. Büzmə boruların içində və ya əl çatmaz hesab edilən yerlərdə məftillərin birləşdirilməsi yolverilməzdir.

      4.Paylayıcı elektrik şiti, elektrik açarları, elektrik rozetkaları və işıqlanma avadanlıqları interyerə uyğun olaraq dizayn tələblərini pozmamaq şərti ilə dəqiq yerləşdirilməlidirlər.

-Paylayıcı elektrik şiti mənzillərin girişinə yaxın, görünən,ümumi dizayn tələblərini pozmayan, təmir işlərinin aparılması mümkün olan, sakinlərin hərəkətinə və işlərinə mane olmayan, quru və havası dəyişilən, heç bir təhlükə yaratmayan yerdə, döşəmədən 150 sm hündürlükdə divarda quraşdırılmalıdır;

-Paylayıcı elektrik şitinin ölçüləri elə hesablanmalıdır ki, onun daxilində yerləşdirilən elektrik avtomat açarları vasitəsi ilə mənzilin bir neçə istiqamətdə yerləşən yaşayış və qeyri-yaşayış sahələri biri-birindən asılı olmayaraq söndürülə bilsin. Paylayıcı elektrik şitində mütləq bir ədəd ehtiyat avtomat açarın yerləşdirilməsi nəzərdə tutulmalıdır;

-Birləşdirici elektrik qutuları tavandan 150 mm aşağıda, divar küncündən 100 mm aralı, nəzərə çarpmayan yerdə quraşdırılır. Qutularda məftillərin birləşməsi mükəmməl olmalı, boşluqlara yol verilməməlidir;

-Mənzillərdə quraşdırılan kondisionerlərə verilən qida gərginliyi paylayıcı elektrik şitindən ayrıca avtomat elektrik açarından daxil olmalıdır.

 Oxucularımıza bildirmək istəyirik ki, yuxarıda göstərilən tələblər ümumi tələblərdir. Bu müddəaları giriş kimi qəbul edərək yeni yaratdığımız “İşıqlı mənzillər” rubrikasında biz Sizinlə daha geniş və daha maraqlı elektrik layihələri ilə tanış olacağıq. Elektrik işlərinin aparılması üçün materialların seçilməsindən başlayaraq, hesabatların aparılması, elektrik avadanlıqlarının seçilməsi və yüksək səviyyədə quraşdırma işlərinin aparılması yolları Sizə təqdim ediləcəkdir.

 

 

 

 

Mühəndis Vaqif Cəfərov

Sosial şəbəkələrdə bölüşmək